Wat we doen

Beleggingsproces

Stap 1: Bepalen beleggingscategorieën

Een belegger wordt op termijn beloond voor het nemen van risico’s. Dat risico kan genomen worden door het gehele vermogen in één enkele beleggingscategorie te beleggen, zoals aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen et cetera. Dat levert op termijn een positief rendement op. In verschillende economische scenario's kunnen echter ook periodes van verlies voorkomen. Door te spreiden over meerdere beleggingscategorieën kunnen negatieve uitschieters van de ene categorie gecompenseerd worden met positieve uitschieters van een andere belegging. Daardoor kan met hetzelfde risico een hoger rendement behaald worden. Dat is de kerngedachte van het bouwen van een gespreide portefeuille.

Stap 2: Selectie van instrumenten

Blu belegt in dagelijks verhandelbare index trackers (ETF’s) en indexfondsen. Deze instrumenten zijn qua kosten en spreiding momenteel het meest geschikt om de wereldwijde spreiding binnen de portefeuilles op een efficiënte manier aan te brengen. Periodiek wordt onderzocht of de ETF’s en indexfondsen in portefeuille nog de meest efficiënte zijn en waar mogelijk worden er goedkopere of betere fondsen toegevoegd.

Stap 3: Bepalen van het risicoprofiel

Afhankelijk van de financiële situatie, risicohouding, beleggingsdoelstelling en horizon (looptijd) worden (toekomstige) cliënten ingedeeld in een passend risicoprofiel. Na een uitgebreide inventarisatie stellen wij het risicoprofiel vast.

Dit risicoprofiel kan gedurende de looptijd uiteraard veranderen als er veranderingen plaatsvinden in de situatie van de cliënt. Daar waar er ruimte is qua financiële situatie en risicohouding kan Blu de cliënt, door marktomstandigheden of het tot dan toe gerealiseerde portefeuillerendement, adviseren een risicoprofiel omhoog of omlaag te gaan.

Stap 4: Strategische asset allocatie

De inrichting van een beleggingsportefeuille begint bij het vaststellen van de verhouding tussen aandelen, obligaties en grondstoffen en wordt ook wel de ‘Strategische asset allocatie’ genoemd. De basis waarop deze strategische vermogensverdeling is gebaseerd zijn de financiële doelstellingen en risicobereidheid van de cliënt, vertaald naar een passend risicoprofiel voor de cliënt. Deze verdeling is voor een langere periode, vandaar de term strategische verdeling. De vermogensverdeling is een cruciaal onderdeel bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille.

Stap 5: Portefeuille implementatie

Gegeven het feit dat markten, gemiddeld genomen, stijgen zou betekenen dat Blu het te beleggen vermogen meteen voor de cliënt belegt en niet geleidelijk instapt. De houding van cliënten ten opzichte van risico’s betekent echter dat Blu in de praktijk de portefeuille in fases aankoopt. Blu probeert in een periode van 2-3 maanden volledig te investeren waarbij bij aanvang ongeveer 50% van het vermogen wordt belegd en vervolgens nog 2 instapmomenten volgen waarbij ongeveer 25% per keer wordt belegd. De instapmomenten zijn afhankelijk van de beweeglijkheid op de financiële markten maar bij ‘rustige’ markten zal er ongeveer 1 maand zitten tussen de instapmomenten.

Stap 6: Rapportage & evaluatie

Elk kwartaal verstuurt Blu een kwartaalrapportage naar de cliënt. De cliënt kan online zijn portefeuille en transactieoverzichten “real time” inzien en kan hier ook alle relevante informatie opvragen ten behoeve van de belastingaangifte. Als de portefeuille is ingericht, blijft het van groot belang dat deze portefeuille voldoet aan de wensen en doelen van de cliënt. Er zal periodiek gevraagd worden naar de beleggingsdoelstelling en risicobereidheid om er zeker van te zijn dat de strategische asset allocatie nog steeds passend is.

Risicomanagement

Risicomanagement staat centraal bij het beheren van de portefeuilles. Risico laat zich niet in één getal omschrijven. Er zijn meerdere risico’s waaraan een portefeuille is blootgesteld. We maken gebruik van tal van analytische tools om de risico’s binnen de portefeuilles te monitoren en beheersbaar te houden:

  • Stresstest. Hoe reageert een portefeuille in verschillende scenario’s.
  • Korte termijn risico, oftewel 1-jaars risico. Welke daling kan zich voordoen in de portefeuille op korte termijn en is dit passend bij het risicoprofiel van de cliënt.
  • Liquiditeitsrisico binnen de portefeuille. De ETF’s en indexfondsen worden continu gemonitord om ervoor te zorgen dat portefeuille snel in cash kan worden omgezet mocht dat door onvoorziene omstandigheden bij de cliënt noodzakelijk zijn.
  • Maximalisatie diversificatie: correlatie monitoren tussen de verschillende beleggingscategorieën om diversificatie binnen de portefeuille te maximaliseren.
  • ‘Kans op behalen doel’ monitoren om het risico van het niet behalen van de doelstelling te minimaliseren.
  • Sharpe Ratio monitoren. Dit geeft inzicht in het rendement gecorrigeerd voor het risico dat is gelopen.
  • Risicospreiding. Zie hieronder een video hierover.

Zoals te zien was in bovenstaande video is spreiding cruciaal bij het beperken van risico’s. Een ander onderdeel van risicospreiding wordt nader toegelicht in onderstaande video en gaat over het in balans houden van de risico’s in een portefeuille.

Zoals in bovenstaande video’s en overige punten duidelijk werd zijn er een aantal mechanismen om risico’s te beperken.  Risico in dit verband staat synoniem voor volatiliteit of beweeglijkheid binnen een portefeuille. Alhoewel het managen van deze risico’s belangrijk is, vinden wij een ander risico een veel grotere uitdaging en dat is het risico dat onze klanten hun beleggingsdoelstellingen niet halen.  Dit risico brengen wij in kaart met door ons in eigen huis ontwikkelde software.

Doelmonitor

Financiële markten zijn grillig. Verwachte rendementen worden niet jaar in jaar uit gerealiseerd. Het niet halen van een doel kan een groot risico vormen. Blu hanteert een drietal scenario’s bij het strategisch plan (negatief, verwacht en positief) en zoals de grafiek rechts laat zien neemt de kans op een afwijkend eindvermogen toe naarmate de looptijd langer is. Blu heeft software ontwikkeld om bij aanvang van beleggen inzichtelijk te maken en vervolgens continu te monitoren in hoeverre een doelstelling haalbaar is en blijft. Waar nodig komen wij proactief met aanbevelingen om de haalbaarheid van de doelstelling te vergroten.

 


Benieuwd hoe wij dit doen?
Maak nu een afspraak