Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze website (www.blu-am.com) van Blu Asset Management B.V. (“Blu Asset Management “), die haar hoofdkantoor heeft op Gustav Mahlerplein 109-115, 1082 MS Amsterdam, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 54843154. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt als enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Hoewel Blu Asset Management tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Blu Asset Management expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Blu Asset Management beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Blu Asset Management garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Blu Asset Management hyperlinks naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Blu Asset Management de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Blu Asset Management aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Blu Asset Management niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Blu Asset Management, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blu Asset Management of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blu Asset Management is het niet toegestaan links naar sites van Blu Asset Management weer te geven.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Blu Asset Management stuurt, kunnen onveilig zijn. Blu Asset Management raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Blu Asset Management te zenden.

Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Blu Asset Management te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid
Blu Asset Management en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Blu Asset Management op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Blu Asset Management of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (v) misbruik van deze website, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Blu Asset Management.

Toepasselijk recht
Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Blu Asset Management behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

@ 2016 Blu Asset Management B.V., alle rechten voorbehouden.